MyArtWorkWelkom bij MyArtWork

Wat is kunst?
Wanneer je iets hebt bedacht wat je kunt omzetten in een voorstelling, bijvoorbeeld een schilderij, beeld, gebouw, lied of foto, kan er sprake zijn van kunst.
Wat kunst precies is en wat er wel en niet onder valt, daar denkt iedereen anders over. Hoewel kunst veel meer omvat, wordt er meestal de beeldende kunst mee bedoeld: de schilderkunst en beeldhouwkunst. Maar onder kunst valt bijvoorbeeld ook muziek, theater, literatuur, film etc. Bij kunst hoef je niet altijd te kunnen zien wat het voorstelt. We noemen het dan: abstracte kunst. Kun je (duidelijk) zien wat het kunststuk voorstelt, dan heet het figuratieve kunst. Wanneer een kunstvoorwerp een (gebruiks)functie heeft, noemen we dat design of functionele kunst. Is kunst alleen ter versiering gebruikt, dan spreken we van decoratieve kunst.
Kunst is een artistieke uiting die zijn waarde niet ontleent aan de mate van de praktische bruikbaarheid ervan.

Kunst is iets bijzonders. Niet als object van verstrooiing of zintuigelijk genoegen, en al helemaal niet als feitelijke weergave van de werkelijkheid. Het ware kunstwerk confronteert en verontrust, brengt de mens tot een inzicht dat nergens anders verworven wordt.
Het is een bron van waarheid die fundamenteler is dan wetenschappelijke kennis of de ervaring van alledag. Tezelfdertijd presenteren kunstenaars zich als de nieuwe zieners, bij uitstek toegerust met 'voelsprieten' om universele waarheden te aanschouwen en werken te scheppen waarin die waarheden zich kunnen openbaren.
Deze visie kwam aan het einde van de achttiende eeuw tot ontwikkeling en is sindsdien een belangrijk aspect geweest van de westerse cultuur. zie ook kunstfilosofie.

Enkele kenmerken van Kunst op een rijtje:
- Kunst is door mensen gemaakt.
- Kunst roept een gevoel, emotie of herinnering op.
- Kunst is enigszins origineel.
- Kunst bevat iets van de kunstenaar zelf.
- Kunst heeft voor de aanschouwer iets van zichzelf in zich.

Kunst ontstaat in ieder geval uit de typisch menselijke drang tot cre-eren.
Voor het scheppen van een kunstwerk heeft de kunstenaar in de eerste plaats bezieling of inspiratie nodig. Schoonheidsgevoel, religieus gevoel, medeleven, kritiek of zin voor rechtvaardigheid kunnen hem aan het werk zetten.
Pas wanneer hij gestalte weet te geven aan deze ontroering, of verontwaardiging, schept hij kunst.
De taak van de kunstenaar is scheppend (creatief).
De taak van de beschouwer is ontvangend (receptief).
De stijl van een kunstenaar of van een groep verwante kunstenaars, is de manier waarop men aan zijn bedoelingen vorm geeft.
Dat wat waargenomen wordt, wordt op een eigen manier weergegeven (vertaald).